Η ABCML είναι αποφασισμένη να διαχειρίζεται τα πλοία της με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικός προς το περιβάλλον, και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ανθρώπων και της περιουσίας.

Για να εκπληρώσει τους ως άνω στόχους της, η ABCML έχει δεσμευθεί ως εξής:

 • Να καθιερώσει και να εφαρμόσει ασφαλείς τρόπους λειτουργίας και να παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας που περιλαβάνουν το έλεγχο της χρήσης οινοπνευματωδών και ναρκωτικών ουσιών στα υπό διαχείρησή της πλοία.
 • Να απαιτήσει και να εφαρμόσει ότι οι υπάλληλοί της, σε κάθε περίπτωση, συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφάλειας, και παίρνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να προστατεύονται οι ίδιοι και οι συνάδελφοί τους.
 • Να παρέχει στον Πλοίαρχο όλη την απαιτούμενη εξουσία και υποστήριξη για να προετοιμαστεί και να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ανάγκης.
 • Να είναι ευαίσθητη και να αντιδρά στο δημόσιο ενδιαφέρον για τις θαλάσιες μεταφορές και την επίδρασή τους στο περιβάλλον
 • Να παρέχει τις πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και επιτήρηση που είναι απαραίτητες για να αποφεύγεται τυχόν ζημία στο περιβάλλον ή σε περιουσία καθώς και να εξασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων στην εργασία τους.
 • Να βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες του προσωπικού για ασφαλή διαχείρηση, στην ξηρά και επάνω στα πλοία, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, σε περίπτωση ανάγκης, σχετική με την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.
 •  Να προλαμβάνει την μόλυνση του περιβάλλοντος και να μειώνει, όσο αυτό είναι εφικτό, διαρροές και απόβλητα, ακολουθόντας όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.
 • Να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλίζει ότι το σχέδιο, η κατασκευή και η κατάσταση όλου του εξοπλισμού και των εν χρήσει μηχανημάτων είναι ασφαλή και κατάλληλα για τον σκοπό τους και χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Να εφαρμόζει αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα, όπου αρμόζει.
 • Να συνεργάζεται με τους κατασκευαστές, φορτωτές και πωλητές προκειμένου να προωθήσει την ασφαλή μεταφορά προιόντων και να ελαχιστοποιήσει κάθε ρύπανση που μπορεί να προκύψει από τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 • Να διαθέτει τις εμπειρίες της στις Αρχές και στα όργανα διαμόρφωσης κανονισμών προεκειμένου να βοηθήσει στη διαμόρφωση νόμων, κανονισμών και προτύπων διαφύλαξης του εργασιακού χώρου, της κοινότητας και του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Να θεσπίζει διασφαλίσεις έναντι κάθε πιθανού κινδύνου και να είναι προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση τυχών επικίνδυνων καταστάσεων.
 • Να συνεργάζεται πλήρως με τις δημόσιες αρχές και όχι μόνο, προκειμένου να μετριάσει τις συνέπειες ατυχημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Η ως άνω πολιτική επανεξετάζεται ως προς την καταλληλοτητά της κατ’ εξακολούθηση ή όποτε κρίνεται απαραίτητο καθώς επίσης κατά τις συνεδρίες Ανασκόπησης Διαχείρησης και είναι διαθέσιμη στο κοινό και τους πελάτες της Εταιρείας, πωλητές και προμηθευτές.