Η Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. προσπαθεί  να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών, των ναυλωτών, των ναυτικών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας εν γένει και να αναγνωριστεί ως ένας ποιοτικός, αξιόπιστος και φερέγγυος διαχειρηστής πλοίων σε διεθνές επίπεδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παροχή άψογων υπηρεσιών που ικανοποιούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει πάντα ποιοτικές επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων στους Πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές, να προστατεύει τα συμφέροντα και τα υπό τη φροντίδα της περιουσιακά τους στοιχεία και να εκπληρώνει όλες τις προσδοκίες τους.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συμμορφώνεται πάντα με όλες τις ισχύουσες νομικές και άλλες σχετικές απαιτήσεις που αφορούν στους αντίστοιχους κινδύνους και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρησης (IMS).

Η Εταιρεία δρα προληπτικά όσον αφορά τις ανάγκες των πελατών της και συγχρόνως ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις, στα αιτήματα, στις προτάσεις ή στα παράπονα τους, προσπαθώντας πάντα να βελτιώσει την αξία των υπηρεσιών της.

Η Εταιρεία προτρέπει τους εργαζόμενους της ως προς την ομαδική εργασία, την ατομική τους βελτίωση, την ιδέα της συνεργασίας, την καινοτόμο σκέψη, την πρωτοβουλία, την ηγετική συμπεριφορά, την αποφασιστικότητα και την επικέντρωση στις ανάγκες και στην ικανοποίηση του πελάτη.

Η Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. θέτει μετρήσιμους και ουσιαστικούς στόχους για την ποιότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλον τους οποίους, παρακολουθεί και αναθεωρεί  όποτε χρειάζεται.

Προκειμένου να εκτιμήσει αντικειμενικά τη απόδοσή της, η Εταιρεία:

  • Καθορίζει κριτήρια για την ποιότητα των υπηρεσιών της
  • Παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τους στόχους της
  • Αναθεωρεί τους στόχους της ως προς την κατ΄εξακολούθηση καταλληλότητα τους προκειμένου να επαληθεύσει πως οι διαδικασίες εφαρμόζονται αποτελεσματικά

Ο IMS ορίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των πολιτικών της Εταιρείας και των συναφών της στόχων. Η εφαρμογή του IMS διασφαλίζει ότι θα τηρηθούν όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των πλοίων των πελατών της, παρέχοντας έτσι την απαιτούμενη εμπιστοσύνη μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της.

Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι ο IMS αποτελεί το βασικό εργαλείο για την παροχή συνεπούς και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και βελτίωσης της διαχείρισης των πλοίων, παρέχει επαρκείς πόρους και τον αναθεωρεί τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του. Η διοίκηση δεσμεύεται στην ενεργό εφαρμογή του IMS και απαιτεί από όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό να κάνει το ίδιο.

Κάθε πρόταση βελτίωσης θα τύχει της πλήρους προσοχής και θα οδηγηθεί στο ανώτατο επίπεδο της διοίκησης.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, στην ξηρά και στη θάλασσα, αναμένεται να συμμορφωθούν με αυτήν την πολιτική και να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Η επιτυχία της Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. εξαρτάται από τη δέσμευση και τη συμμετοχή του κάθε εργαζομένου.

Η πολιτική αυτή εξετάζεται για τη συνέχιση της καταλληλότητάς της, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, καθώς και κατά τη διάρκεια Συναντήσεων για Αναθεωρήση Διαχείρισης  και είναι διαθέσιμη στο κοινό και στους πελάτες, τους πωλητές και τους προμηθευτές της Εταιρείας.